Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

REACH
Одредба REACH

Екотоксиколошки центри Вам нуде саветовање прилагођено менаџменту хемијских супстанци, смеша и производа у Вашем предузећу (легислатива REACH, CLP,..) са циљем смањити ризико и обезбедити безбедност и заштиту здравља на раду и заштиту животне средине.

Ако имате питања, слободно нас позовите на +421 2 45943712, или напишите мејл на  ekotox(at)ekotox.eu , или нас контактирајте путем скајпа на : ekotox.europe

Европска хемијска легислатива REACH - Одредба REACH - се односи на предузетништво шикорог спектра предузећа, која производе, увозе, користе хемијске супстанце, хемијска средства, или производе и увозе производе за које исто важи ова легислатива.

Одредба REACH подразумева обавезну регистрацију свих хемијских супстанци на тржишту ЕУ (осим изузетака), било у погледу увоза или производње, оцењивања супстанци. Већина дужности иде у приватни сектор и ауторизацију, због веома опасних супстанци (супстанце које изазивају забринутост).

Према Уредби REACH су из регистрације уклоњени лекови, радиоактивне супстанце, отпад, итд., али је потребно напоменути да је према дефиницији хемијска супстанца "хемијски елемент и његова једињења у природном стању или добијене било којим производним процесом". То значи, да су многе мешавине хемијских супстанци до сада сматране као отпад, али према одредби REACH се сврставају међу хемијске супстанце, све док се користе за даљу производњу или прераду. У оваквом случају се регистрација односи и на њих.

Ако фирма жели и даље без проблема радити, мора познавати Уредбу REACH и поштовати њена правила. Нова правила се не односе само на предузеће, већ и на понашање у ланцу снабдевања. Односи се на захтевање исправних и актуелних информација од својих добављача, као и на пружање информација својим клијентима а у неким случајевима и потрошачима.

До сад смо делили фирме на "хемијске" и остале, данас се Уредба REACH односи на скоро свако предузеће. Напр. грађевинске, машинске или прехрамбене фирме могу увозити смеше (које су, наравно, састављене од хемијских супстанци), у том случају су они увозници, и уколико је тај увоз у Европску Унију већи од 1 тоне годишње потребна је регистација супстанци које се налазе у смешама. Ако за Ваше предузеће увози хемијске супстанце и смеше друга фирма, потребно је проверити да ли ради у складу са Уредбом REACH и на тај начин обезбедити безбедну сарадњу. При увожењу у оквиру Европске Уније није потребна регистрација, али је неопходно обезбедити акутелни безбедносни лист у одговарајућем језику. Истовремено је потребно испуњавати захтеве, које се тичу контроле изложености, оперативних услова, и  контроле мера ризика - у случају проширених безбедносних листа, које садрже сценарија изложености.

Уредба REACH први пут уводи категорију "наредни корисник". Наредни корисник је физичко или правно лице са седиштем у Заједници, које осим произвођача или увозника, користи саму сусптанцу или супстанцу у препарату током својих индустријских или професионалних активности.

Дистрибутер и потрошач нису наредни корисници.

Уредба REACH у великој мери повећава притисак на доступност информација о својствима хемикалија с обзиром на их потенцијална ризика по здравље и животну средину. Основни документ у трговачком ланцу је Безбедносни лист и са њим Сценарио изложености.

Ауторизација - Супстанце које изазивају забринутост

Употреба веома опасних супстанци ће бити ограничена, са циљем коришћења алтернатива кад год је то економски и технички могуће. Овај процес се зове ауторизација. Неопходно је одобрење производње, увоза и коришћења веома опасних супстанци. Прва листа од 15 супстанци (Листа кандидата SVHC) је већ објављена и створене су непосредне обавезе за индустрију, за супстанце, смеше и производе које садрже више од 0,1 % барем једне од наведених супстанци.

Супстанце са овим особинама се сврставају у категорију супстанци које изазивају велику забринутост:

  • супстанце које испуњавају критеријуме за класификацију као канцерогене, мутагене и токсичне за репродукцију категорије 1А или 1Б у складу са Уредбом Комисије (ЕС) бр. 1272/2008 (CMR супстанце)
  • супстанце које су перзистенсте, биоакумулативне  и токсичне (PBT) или веома перзистентне и веома биоакумулативне (vPvB) у складу са Уредбом REACH (Анекс XIII)
  • супстанце идентификоване на основу појединих случајева, за које постоје научни докази вероватноће озбиљних последица, којe изазивају исти степен забринутости као и CMR супстанце или PBT/vPvB супстанце.

Након двостепеног регулаторног процеса, супстанце које изазивају забринутост можемо сврстати на листу супстанци које подлежу ауторизацији. Ове супстанце није могуће увести на тржиште или користити након наведеног датума, осим ако им није дата ауторизација на одређену употребу, или је та одређена употреба уклоњена из ауторизације.

Ауторизацију могу захтевати произвођачи, увозници или наредни корисници супстанце, која се налази на списку супстанци које подлежу одобрењу.

Супстанце које изазивају велику забринутост морају проћи процесом одобравања према новим прописима. Могу потенцијално добити одобрење, или могу добити одобрење за одређено коришћење.

Предлог за идентификацију предају надлежни органи држава ЕУ и ECHA у облику документације према Анексу ХV REACH. Идентификоване супстанце се налазе на Листи кандидата, која је јавно доступна на страници Европске агентуре за хемикалије (ECHA) од

28. аугуста 2008. године.
Први корак ауторизације је Идентификација супстанци које изазивају велику забринутост и њихово сврставање у Листу кандидата SVHC.

Други корак ауторизације је Приоритизација супстанци. Из листе кандидата супстанце се бирају у Листу ауторизације (Анекс XIV Уредбе REACH) а предлози се предају на јавну расправу.

У овом кораку се осим приоритизације супстанци предлажу и употребе које ће бити искључене из захтева ауторизације и одређује се тзв. датум забране. Од тог датума није могуће користити супстанцу без претходне ауторизације. Све ово је уведено у Листи ауторизације.

Како добити информације?

Према Члану 33 добављач је дужан да утврди да ли се, и у којој количини, у његовом производу налазе супстанце са Листе кандидата SVHC.

Претпоставља се да произвођачи знају од чега су састављени њихови производи. Међутим, то нужно не значи да знају детаљан састав супстанци и смеша у производима које продају. Безбедносни лист садржи информације о присуству супстанци које су класификоване као опасне, али често не саджи информацију о тачној концентрацији тих супстанци.

Релевантне информације можемо добити путем комуникације у ланцу снабдевања.

Ако производи садрже супстанце из листе кандидата над 0,1% w/w, дужност добављача је информисање примаоца о томе.

Члан 33.2 наводи да сваки снабдевач производа, који садржи супстанцу са листе кандидата, на захтев, пружа потрошачу довољно информација, које су му на располагању, како би се омогућило безбедно бесплатно коришћење производа до 45 дана од усвајања захтева.

Свако предузеће би требало да процени свој положај у оквиру нове хемијске легислативе, одредити приоритете, испунити актуелне термине а истовремено се припремати за следеће, које ће бити повезане са процесом регистрације, увођењем ауторизације или променом законодавства у области класификације, обележавања и паковања.

Екотоксиколошки центар Вам нуди консултације о обезбеђивању процеса повезаних са Уредбом REACH као што су регистрација, ауторизација, оцењивање података, анализа недостајућих података (data gap analyses) и остали производи и услуге за поједностављење менаџмента хемијских супстанци и смеша. Уколико нисте сигурни које дужности се Вас тичу, нудимо Вам REACH скрининг и REACH аудит - анализа, оцењивање и планирање - дужности, недостаци и предлог решења...

Позовите нас или напишите о Вашој ситуацији а ми ћемо Вам пружити основне информације заједно са нашом ценовном понудом.

Можете нас контактирати телефоном +421 2 45943712, е - маилом на ekotox(at)ekotox.eu или преко Skype на ekotox.europe

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification