Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
 • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Proizvodi

 ŠTA SE SMATRA PROIZVODOM U SMISLU REACH UREDBE?

(Prema članu 3.3 REACH uredbe proizvod je definisan kao)

“Predmet kome je tokom proizvodnje dat određeni oblik, površina ili dizajn koji više određuje njegovu funkciju nego njegov hemijski sastav.”

U cilju utvrđivanja da li predmet ispunjava kriterijume da se smatra proizvodom u smislu REACH, njegova funkcija kao i karatkeristike treba da budu procenjene. (Izraz „predmet“ se može generalno odnositi na bilo koji proizvod u lancu snabdevanja).

 •  Funkcija predmeta-izraz funkcija u definiciji proizvoda se interpretira kao značenje osnovnog principa koji određuje upotrebu predmeta.
 •  Oblik predmeta-se odnosi na trodimenzionalnu formu predmeta, kao što su dubina, širina i visina.
 •  Površina predmeta- se odnosi na najudaljeniji sloj predmeta.
 •  Dizajn predmeta-se odnosi na aranžman elemanata dizajna u smislu da najbolje služi određenoj nameni.

Oblik, površina ili dizajn predmeta predstavljaju fizički izgled i odnosi se na nešto drugo od poimanja hemijskog sastava i ne treba da se poistovećuje sa fizičkim svojstvima koji rezultiraju od hemijskog sastava predmeta od čega je predmet napravljen.

U skladu sa članom 3.3 REACH uredbe oblik, površina ili dizajn mora biti namerno određena i data u toku samog proizvodnog procesa (proizvodni proces podrazumeva i sastavljanje delova-komponenti,koji se takođe mogu smatrati proizvodom za sebe, u celinu (složeni proizvod, npr. laptop)).

Set predmeta koji se samo prikupljaju zajedno radi zajedničkog stavljanja na tržište, dakle nije im dat oblik, površina ili dizajn u proizvodnom procesu, se ne smatraju jednim proizvodom. To se primenjuje bez obzira da li predmeti:

 • se koriste odvojeno (kao npr. različite šerpe ili tiganji u kuhinjskom setu)
 • se koriste zajedno (kao npr. prenosivi električni alat koji se sastoji od alata, baterije i punjača)
 • su spojeni u jedan predmet (kao npr.flat pack nameštaj)

Dakle, set predmeta se ne posmatra kao jedan proizvod, ali se posmatra kao mnogo proizvoda, supstanci ili smeša.

Supstance, smeše i proizvodi se mogu nalaziti unutar pakovanja, kao što su karton, plastični omot ili limena konzerva. S obzirom da pakovanje nije sastavni deo supstance, smeše ili proizvoda, smatra se posebnim proizvodom u smislu REACH.

SUPSTANCE ZA KOJE JE PREDVIĐENO DA SE OSLOBAĐAJU IZ PROIZVODA

Oslobađanje supstanci iz proizvoda, ukoliko je predviđeno, predstavlja dodatnu funkciju (pored glavne) koje je namenski planirana i dodatna funkcija tog proizvoda ne bi bila postignuta, ukoliko se supstanca nije oslobodila (supstance koje se oslobađaju zbog starosti proizvoda, amortizacije, neželjenih sporednih efekata se ne smatra predviđenim oslobađanjem, s obzirom da oslobađanje ne predstavlja u ovim slučajevima dodatnu funkciju).

Ukoliko oslobađanje supstance iz predmeta ispunjava glavnu funkciju predmeta, oslobađanje se ne smatra predviđenim u smislu REACH. U ovom slučaju predmet se obično smatra kombinacijom proizvoda i supstance/smeše.

Predviđeno otpuštanje supstance iz proizvoda štaviše se dešava pod normalnim i realno predvidivim uslovima korišćenja. To znači da se supstanca oslobađa u toku normalnog životnog ciklusa supstance. Otuda, oslobađanje supstance u toku proizvodnje ili odlaganja u životnom ciklusu proizvoda nije predviđeno oslobađanje.

Normalni uslovi korišćenja predstavljaju uslove koji se povezuju sa glavnom funkcijom proizvoda.
Realno predvidivi uslovi korišćenja se odnose na uslove korišćenja za koje se može predvideti da će se verovatno desiti zbog funkcije i izgleda proizvoda (iako to nisu normalni uslovi korišćenja).

REGISTRACIJA SUPSTANCI U PROIZVODIMA

Registracija supstanci u proizvodima se zahteva kada su svi uslovi iz člana 7.1 REACH uredbe ispunjeni:

 •  predviđeno je da se supstanca oslobodi iz proizvoda pri normalnim ili realno predvidivim uslovima korišćenja.
 •  supstanca je prisutna u navedenim proizvodima u godišnjim količinama većim od 1 tone po proizvođaču ili uvozniku (uključujući količine za koje nije predviđeno da će se osloboditi);

Za supstancu u proizvodu koja mora biti registrovana, proizvođač/uvoznik proizvoda je dužan da podnese dosije ECHA i zahtevi za registracioni dosije su uglavnom isti kao za proizvođače/uvoznike supstanci.

ZAHTEVI U VEZI SA SUPSTANCAMA KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST

Lista kandidata za izdavanje odobrenja (autorizaciju)
Supstance koje zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma definisanih u članu 57 REACH uredbe su identifikovane kao supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC) i stavljaju se na Listu kandidata za izdavanje odobrenja (autorizaciju).

Više informaciha o Listi kandidata i proceduri izdavanja odobrenja možete naći na našoj SVHC strani.

NOTIFIKACIJA (PODNOŠENJE PRIJAVE) U SKLADU SA ČLANOM 7.2

Podnošenje prijave za supstance u proizvodima je obavezna za proizvođače i uvoznike proizvoda kada su svi uslovi iz člana 7.2 ispunjeni:

 •  Supstanca je uključena u Listu kandidata za autorizaciju.
 •  Supstanca je prisutna u proizvodima u koncentraciji većoj od 0,1 % (m/m).
 •  Supstanca je prisutna u proizvodima u godišnjim količinama većim od 1 tone po proizvođaču ili uvozniku.

OBAVEZE PREMA ČLANU 33

Cilj člana 33 jeste da obezbedi dovoljno informacija subjektima koji se nalaze ispod u lancu snabdevanja u odnosu na snabdevača proizvoda kako bi se obezbedila bezbedna upotreba tog proizvoda.

 •  Snabdevač proizvoda koji sadrži SVHC supstancu koja je uključena u Listu kandidata u koncentraciji većoj od 0,1 % (m/m), dostavlja korisniku proizvoda dovoljno informacija koje su mu dostupne.
 •  Ukoliko nema potrebe za dostavljanjem posebnih informacija za bezbednu upotrebu tog proizvoda, kao minimum se zahteva dostavljanje naziva supstance korisniku proizvoda.
 •  Informacija mora biti dostavljena korisniku proizvoda (industrijski ili profesionalni korisnik i distributer, ne potrošač) odmah po uključivanju u Listu kandidata za autorizaciju.
 • Na zahtev potrošača, isti snabdevač proizvoda je dužan da pruži dovoljno informacija o SVHC koje su mu dostupne (član 33.2). Potrošaču informacija mora biti dostavljen u roku od 45 kalendarskih dana na njegov zahtev, bez naknade.

U vezi sa obavezama za dostavljanje informacija o supstanci u proizvodu (komunikacija sa korisnicima proizvoda i potrošačima) potrebno je napomenuti:

 •  Obaveze koje proističu u vezi sa dostavljanjem podataka nemaju količinski prag (primenjuju se i kada je godišnja količina proizvedene ili uvezene supstance u proizvodu manja od 1 tone)
 •  Ambalaža se uvek smatra posebnim proizvodom u odnosu na sadržaj pakovanja. Dakle, obaveza dostavljanja informacija o supstancama u proizvodu se takođe primenjuje i na ambalažu.
 •  Granična koncentracija od 0,1 % (m/m) se primenjuje na proizvod onako kako je isporučen.
 •  Obaveza se primenjuje na proizvode koji su proizvedeni ili uvezeni pre objavljivanja liste, a nalaze se na lageru (u skladištima) snabdevača proizvoda u momentu objavljivanja Liste i isporučeni su posle objavljivanja Liste. Dakle, datum isporuke proizvoda se smatra relevantnim datumom.
 •  Naziv supstance potrebno je odmah dostaviti čim se pojavi na Listi kandidata za autorizaciju.

Definicije:

Proizvođač proizvoda jeste preduzetnik ili pravno lice koje pravi ili sklapa proizvod u Zajednici (član 3.4); bez obzira na to kako je proizvod proizveden i gde je stavljen u promet.

Uvoznik proizvoda jeste preduzetnik ili pravno lice poslovno smešteno u Zajednici, koje je odgovorno za uvoz (član 3.11); uvozi proizvode iz država izvan Evropske Zajednice.

Snabdevač proizvoda jeste proizvođač ili uvoznik proizvoda, distributer ili drugi učesnik u lancu snabdevanja, koji stavlja proizvod u promet u Zajednici (član 3.33); Dakle, uloga snabdevača proizvoda je nebitna u smislu da li snabdevač sam proizvodi proizvod ili ga nabavlja unutar ili izvan Zajednice.

 

means any producer or importer of an article, distributor or other actor in the supply chain placing an article on the market;<}35{>jeste proizvođač ili uvoznik proizvoda, distributer ili drugi učesnik u lancu snabdevanja, koji stavlja proizvod u promet u Zajednici (član 3.33); Dakle, uloga snabdevača proizvoda je nebitna u smislu da li snabdevač sam proizvodi proizvod ili ga nabavlja unutar ili izvan Zajednice. <0}

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification