Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
REACH Ograničenja
Ograničenja

 

Odredbama REACH uredbe koje se odnose na ograničenja dozvoljena je proizvodnja, stavljanje u promet ili korišćenje supstanci koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi I životnu sredinu, ukoliko se primenjuju potpune ili delimične zabrane ili druga ograničenja u proceni postojećih rizika.
Prema REACH uredbi (Naslov VIII, član 67) zabranjena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje supstance, supstance sadržane u smeši ili u proizvodu za koju postoji ograničenje navedeno u Aneksu XVII, ukoliko ne ispunjava uslove pomenutog ograničenja.

Zabrana se ne primenjuje na proizvodnju, stavljanje u promet ili korišćenje supstance za naučno istraživanje i razvoj. U Aneksu XVII je navedeno kada se ograničenje ne primenjuje na istraživanje i razvoj usmerene ka proizvodu i procesu, kao i najveća količina koja se izuzima.

Aneks sadrži ograničenja u vezi sa stavljanjem u promet i načina korišćenja opasnih supstanci koja su usvojena još 1976. god. u okviru Direktive 76/769/EEC. Naslov VIII i Aneks XVII REACH uredbe su stupile na snagu u junu 2009. god.

Aneks XVII je revidiran, i ova verzija takođe uključuje nedavno usvojena ograničenja iz Direktive 76/769/EEC koja se odnose na PFOS, arsen, živu u uređajima za merenje, 2-(2-Metoksietoksi) etanol (DEGME), 2-(2-Butoksietoksi) etanol (DEGBE), metilendifenil diizocijanat (MDI), cikolheksan i amonijum nitrat. Revidiran Aneks XVII je usvojen od strane Evropske komisije kroz Uredbu 552/2009 EC od 22.06.2009. koja zamenjuje Aneks XVII u Uredbi 1907/2006 EC (REACH).

Evropska komisija priprema novo ažuriranje Aneks XVII REACH i izmene bi trebalo da budu usvojene od strane Komisije na leto 2010.

Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

The website of the European Commission - REACH restrictions>>
The website of European Chemicals Agency (ECHA) in section restriction>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification