Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Lista kandidata

 

 ECHA je ažurirala Listu kandidata SVHC: sada su uključene 144 supstance

Nazivi supstanci sa Liste kandidata (144 supstance)

Naziv supstance

EC broj

CAS broj

Datum uključivanja

Pirohlor, Olovo antimonat

(antimonovo žuto)

232-382-1

8012-00-8

19.12.2012

6-metoksi-m-toluidin

204-419-1

120-71-8

19.12.2012

Perfluorundekanska kiselina

218-165-4

2058-94-8

19.12.2012

Anhidrid heksahidrometil ftalne kiseline [1], Anhidrid heksahidro- 4 -metil ftalne kiseline [2], Anhidrid heksahidro- 1 -metil ftalne kiseline [3], Anhidrid heksahidro- 3 -metil ftalne kiseline [4]. [Individualni izomeri [2], [3] and [4] (uključujući njihove cis- i trans- stereoizometrijske oblike)i sve moguće kombinacije izomera [1] su pokrivene ovim unosom]

247-094-1,

243-072-0,

256-356-4,

260-566-1

25550-51-0,

19438-60-9,

48122-14-1,

57110-29-9

19.12.2012

Anhidrid cikloheksan-1,2-dikarboksilne kiseline [1], Anhidrid cis-cikloheksan-1,2-dikarboksilne kiseline [2], Anhidrid trans-cikloheksan-1,2-dikarboksilne kiseline [3]

[Individualne cis-[2]  i trans-[3] izomerne supstance i sve moguće kombinacije cis- i trans- izomera [1] su pokrivene ovim unosom

201-604-9,

236-086-3,

238-009-9 

85-42-7,

13149-00-3,

14166-21-3

19.12.2012

Dibutilkalaj dihlorid (DBTC)

211-670-0

683-18-1

19.12.2012

Olovo-bis (tetrafluoroborat)

237-486-0

13814-96-5

19.12.2012

Olovo dinitrat

233-245-9

10099-74-8

19.12.2012

Silicijumova kiselina, so olova

234-363-3

11120-22-2

19.12.2012

4-aminoazobenzen

200-453-6

60-09-3

19.12.2012

Olovo titan cirkonijum oksid

235-727-4

12626-81-2

19.12.2012

Olovo monoksid

215-267-0

1317-36-8

19.12.2012

O-toluidin

202-429-0

95-53-4

19.12.2012

Zoldin MS-PLUS   (3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin

421-150-7

143860-04-2

19.12.2012

Disilicijumova kiselina (H₂Si₂O₅) , barijumova so (1:1), sa dodatkom olova [sa sadržajem olova (Pb) iznad primenjive granične koncentracije za klasu opasnosti “toksično po reprodukciju” kategorije 1A (CLP) ili kategoriju 1 (DSD);supstanca pripada grupi za unos jedinjenja olova, sa indeks brojem 082-001-00-6 u CLP Uredbi (EC) 1272/2008]

272-271-5

68784-75-8

19.12.2012

Triolovo-bis(karbonat))-dihidroksid

215-290-6

1319-46-6

19.12.2012

Furan

203-727-3

110-00-9

19.12.2012

N,N-dimetilformamid

200-679-5

68-12-2

19.12.2012

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etoksilovani [pokriva dobro definisane supstance I UVCB supstance, polimere i homologe]

-

-

19.12.2012

4-Nonilfenol, račvasti i linearni [supstanca sa lineranim i/ili račvastim alkil lancima sa 9 ugljenika kovalentno vezanim za fenol u poziciji 4, pokrivajući takođe UVCB I dobro definisane supstance koji uključuju bilo koji od izomera ili njihovu kombinaciju]

-

-

19.12.2012

4,4'-metilendi-о-toluidin

212-658-8

838-88-0

19.12.2012

Dietilsulfat

200-589-6

64-67-5

19.12.2012

Dimetil sulfat

201-058-1

77-78-1

19.12.2012

Olovo oksid sulfat

234-853-7

12036-76-9

19.12.2012

Olovo titan trioksid

235-038-9

12060-00-3

19.12.2012

Sirćetna kiselina, so olova, osnovna

257-175-3

51404-69-4

19.12.2012

Ftalato(2-)dioksotriolovo

273-688-5

69011-06-9

19.12.2012

Deka-BDE Dekabromodifeniletar

214-604-9

1163-19-5

19.12.2012

N-metilacetamid

201-182-6

79-16-3

19.12.2012

Dinoseb (6-sek-butil-2,4-dinitrofenol)

201-861-7

88-85-7

19.12.2012

1,2-dietoksietan

211-076-1

629-14-1

19.12.2012

Tetraolovotrioksid sulfat         

235-380-9

12202-17-4

19.12.2012

N-pentil-izopentilftalat

-

776297-69-9

19.12.2012

Dioksobis(stearat)triolovo

235-702-8

12578-12-0

19.12.2012

Tetraetil olovo

201-075-4

78-00-2

19.12.2012

Pentaolovo tetraoksid sulfat

235-067-7

12065-90-6

19.12.2012

Perfluorotridekanska kiselina

276-745-2

72629-94-8

19.12.2012

Perfluordodekanska kiselina

206-203-2

307-55-1

19.12.2012

Heptaperfluorotetradekanska kiselina 

206-803-4

376-06-7

19.12.2012

 1-bromopropan (n-propil bromid)

203-445-0

106-94-5

19.12.2012

Metoksisirćetna kiselina

210-894-6

625-45-6

19.12.2012

4-metil-m-fenilendiamin

202-453-1

95-80-7

19.12.2012

Metiloksiran (Propilen oksid)

200-879-2

75-56-9

19.12.2012

Triolovodioksid fosfonat

235-252-2

12141-20-7

19.12.2012

4-о-tolilazo-о-toluidin

202-591-2

97-56-3

19.12.2012

1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilestar, račvasti i normalni

284-032-2

84777-06-0

19.12.2012

4,4'-oksidianilin i njegove soli

202-977-0

101-80-4

19.12.2012

Narandžasto olovo (olovo tetraoksid)

215-235-6

1314-41-6

19.12.2012

Bifenil-4-ilamin

202-177-1

92-67-1

19.12.2012

Diizopentil ftalat

210-088-4

605-50-5

19.12.2012

Masne kiseline, C16-18, soli olova

292-966-7

91031-62-8

19.12.2012

Diazen-1,2-dikarboksamid  (C,C'-azodi(formamid))

204-650-8

123-77-3

19.12.2012

Sumporasta kiselina, so olova, dvobazna

263-467-1

62229-08-7

19.12.2012

Olovo cijanamid

244-073-9

20837-86-9

19.12.2012

α,α-Bis[4-(dimetilamino)fenil]-4 (fenilamino)naftalen-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4) [with ≥ 0.1% of Mihlerovog ketona (EC No. 202-027-5) ili Mihlerove baze (EC No. 202-959-2)]

229-851-8

6786-83-0

18.6.2012

N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilin (Mihlerova baza)

202-959-2

101-61-1

18.6.2012

1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (β-TGIC)

423-400-0

59653-74-6

18.6.2012

Bor oksid

215-125-8

1303-86-2

18.6.2012

1,2-bis(2-metoksietoksi)etan (TEGDME; triglyme)

203-977-3

112-49-2

18.6.2012

4,4'-bis(dimetilamino)-4''-(metilamino)tritil alkohol [sa 0.1% Mihlerovog ketona (EC br. 202-027-5) ili Mihlerove baze (EC br. 202-959-2)]

209-218-2

561-41-1

18.6.2012

Olovo (II) metansulfonat

401-750-5

17570-76-2

18.6.2012

Formamid

200-842-0

75-12-7

18.6.2012

[4-[4,4'-bis(dimetilamino) benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijum hlorid (C.I. Osnovna ljubičasta 3) [sa 0.1% Mihlerovog ketona (EC br. 202-027-5) ili Mihlerove baze (EC br. 202-959-2)]      

208-953-6

548-62-9

18.6.2012

 1,2-dimetoksietan (EGDME)

203-794-9

110-71-4

18.6.2012

[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden] dimetilamonijum hlorid (C.I. Osnovna plava 26) [sa 0.1% of Mihlerovog ketona (EC br. 202-027-5) ili Mihlerove baze (EC br. 202-959-2)]

219-943-6

2580-56-5

18.6.2012

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion  (TGIC)

219-514-3

2451-62-9

18.6.2012

 4,4'-bis(dimetilamino)benzofenon

(Mihlerov keton)

202-027-5

90-94-8

18.6.2012

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

205-426-2

140-66-9

19.12.2011

N,N-dimetilacetamid

204-826-4

127-19-5

19.12.2011

Fenolftalein

201-004-7

77-09-8

19.12.2011

Olovo diazid

236-542-1

13424-46-9

19.12.2011

Olovo dipikrat

229-335-2

6477-64-1

19.12.2011

1,2-dihloretan

203-458-1

107-06-2

19.12.2011

Kalcijum arsenat

231-904-5

7778-44-1

19.12.2011

Dihrom tris(hromat)

246-356-2

24613-89-6

19.12.2011

O-anizidin

201-963-1

90-04-0

19.12.2011

Pentacink hromat oktahidroksid

256-418-0

49663-84-5

19.12.2011

Arsenova kiselina

231-901-9

7778-39-4

19.12.2011

Hormati cinka uključujući cinkkalijum hromate

234-329-8

11103-86-9

19.12.2011

Formaldehid, oligomerni reakcioni proizvodi sa anilinom

500-036-1

25214-70-4

19.12.2011

Olovo 2,4,6-trinitro-m-fenilen dioksid

239-290-0

15245-44-0

19.12.2011

Triolovo diarsenat

222-979-5

3687-31-8

19.12.2011

Cirkonijum Aluminijum silikat keramička vlakna –su vlakna sa indeks brojem  650-017-00-8 u Aneksu VI, deo 3, Tabela 3.1 CLP Uredbe (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša, i ispunjava tri sledeća uslova: a) oksidi aluminujuma, silikona i cirkonijuma su najzastupljenjije komponente (u vlaknima) u okviru varirajućih opsega koncentracije, b) vlakna imaju dužinu ponderisanu geometrijskom sredinom prečnika smanjenog za dve standardne geometrijske greške od 6 ili manje mikrometara,  c) sadržaj alkalnog ili zemnoalkalnog oksida (Nа2О+К2О+CаО+МgО+BаО) je manji ili jednak 18 % masenih

19.12.2011

Bis(2-metoksietil)ftalat

204-212-6

117-82-8

19.12.2011

Aluminijum silikat refraktorna  keramička vlakna –su vlakna sa indeks brojem  650-017-00-8 u Aneksu VI, deo 3, Tabela 3.1 CLP Uredbe (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša, i ispunjava tri sledeća uslova: a) oksidi aluminujuma, silikona i cirkonijuma su najzastupljenjije komponente (u vlaknima), u okviru varirajućih opsega koncentracije, b) vlakna imaju dužinu ponderisanu geometrijskom sredinom prečnika smanjenog za dve standardne geometrijske greške od 6 ili manje mikrometara, c) sadržaj alkalnog ili zemnoalkalnog oksida (Nа2О+К2О+CаО+МgО+BаО) je manji ili jednak 18 % masenih

19.12.2011

Bis(2-metoksietil)etar

203-924-4

111-96-6

19.12.2011

4,4'-metilenbis[2-hloranilin]

202-918-9

101-14-4

19.12.2011

Kobalt dihlorid

231-589-4

7646-79-9

2011/06/20 - 2008/10/28

1,2-benzendikarboksilna kiselina;  di-C6-8-račvasti alkilestri C7-bogati (DIHP)

276-158-1

71888-89-6

20.6.2011

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-račvasti i normalni alkilestri

271-084-6

68515-42-4

20.6.2011

Stroncijum hromat

232-142-6

7789-06-2

20.6.2011

N-metil-2-pirolidon

212-828-1

872-50-4

20.6.2011

1,2,3-trihlorpropan

202-486-1

96-18-4

20.6.2011

2-etoksietil acetat

203-839-2

111-15-9

20.6.2011

Hidrazin

206-114-9

302-01-2,

7803-57-8

20.6.2011

Kobalt acetat

200-755-8

71-48-7

15.12.2010

Kobalt sulfat

233-334-2

10124-43-3

15.12.2010

2-etoksietanol

203-804-1

110-80-5

15.12.2010

Kiseline dobijene od hromtrioksida i njegovih oligomera. Nazivi kiselina i njihovih oligomera: hromna kiselina, dihromna kiselina, oligomeri hromne kiseline i dihromne kiseline.

231-801-5, 236-881-5

7738-94-5,

13530-68-2

15.12.2010

2-metoksietanol

203-713-7

109-86-4

15.12.2010

Hrom trioksid

215-607-8

1333-82-0

15.12.2010

Kobalt karbonat

208-169-4

513-79-1

15.12.2010

Kobalt nitrat

233-402-1

10141-05-6

15.12.2010

Trihloretilen

201-167-4

79-01-6

18.6.2010

Kalijumdihromat

231-906-6

7778-50-9

18.6.2010

Tetrabor dinatrijum-heptaoksid, hidrat

235-541-3

12267-73-1

18.6.2010

Amonijumdihromat

232-143-1

7789-09-5. 

18.6.2010

Borna kiselina

233-139-2, 234-343-4

10043-35-3,

11113-50-1

18.6.2010

Natrijumhromat

231-889-5

7775-11-3.

18.6.2010

Boraks dekahidrat, dinatrijum-tetraborat dekahidrat

Borna kiselina, dinatrijumova so, dinatrijum-tetraborat, anhidrovani

Boraks pentahidrat, dinatrijum-tetraborat pentahidrat

215-540-4

1303-96-4,

1330-43-4,

12179-04-3

18.6.2010

Kalijum hromat

232-140-5

7789-00-6

18.6.2010

Akrilamid

201-173-7

79-06-1

30.3.2010

Olovo sulfohromat žuti 

215-693-7

1344-37-2

13.1.2010

Olovo hromat molibdat sulfat crveni 

235-759-9

12656-85-8

13.1.2010

Antracensko ulje

292-602-7

90640-80-5

13.1.2010

2,4 dinitrotoluen

204-450-0

121-14-2

13.1.2010

Antracensko ulje, antracenska kaša (pasta), frakcija antracena

295-275-9

91995-15-2

13.1.2010

Antracensko ulje, nizak sadržaj antracena

292-604-8

90640-82-7

13.1.2010

Tris(2-hloretil)fosfat

204-118-5

115-96-8

13.1.2010

Diizobutilftalat

201-553-2

84-69-5

13.1.2010

Olovohromat

231-846-0

7758-97-6

13.1.2010

Antracensko ulje, antracenska kaša (pasta)

292-603-2

90640-81-6

13.1.2010

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni

266-028-2

65996-93-2

13.1.2010

Antracensko ulje, antracenska kaša (pasta), laki destilat

295-278-5

91995-17-4

13.1.2010

Olovo hidrogen arsenat

232-064-2

7784-40-9

28.10.2008

 Benzil butil ftalat (BBP)

201-622-7

85-68-7

28.10.2008

 Bis(2-etilheksil) ftalat(DEHP)

204-211-0

117-81-7

28.10.2008

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (mošusni ksilen)

201-329-4

81-15-2

28.10.2008

Diarsen trioksid

215-481-4

1327-53-3

28.10.2008

 Tributil oksid (TBTO)

200-268-0

56-35-9

28.10.2008

Trietil arsenat

427-700-2

15606-95-8

28.10.2008

Diarsen pentoksid

215-116-9

1303-28-2

28.10.2008

Natrijum dihromat, dihidrat

Natrijum dihromat

234-190-3

7789-12-0,

10588-01-9

28.10.2008

Dibutil ftalat (DBP)

201-557-4

84-74-2

28.10.2008

4,4'-metilendianilin (MDA)

202-974-4

101-77-9

28.10.2008

Alkani, C10-13,  hlorovani  SCCP 

(kratkolančani hlorovani parafini)

287-476-5

85535-84-8

28.10.2008

Antracen

204-371-1

120-12-7

28.10.2008

Heksabromciklododekan (HBCDD)i svi veći identifikovani diastereoizomeri: alfa- heksabromciklododekan, beta- heksabromciklododekan, gama- heksabromciklododekan

247-148-4 and 221-695-9

25637-99-4,

3194-55-6

(134237-50-6)

(134237-51-7)

(134237-52-8)

28.10.2008

Supstance koje su uključene u Listu kandidata za postupak izdavanja odobrenja (autorizacije) 20.06.2013 na osnovu svojih SVHC svojstava:

doplnenie kz

 

Lista kandidata, uključujujući supstance dodate od strane ECHA, je dostupna na ECHA internet strani. Kao što je predviđeno REACH uredbom, potrebno je sprovesti proceduru kako bi se odlučilo da li je supstance takođe potrebno uključiti u Listu supstanci za koje je potrebno odobrenje (authorization list) (Aneks XIV REACH Uredbe).

Privredni subjekti mogu imati zakonske obaveze koje proističu uključivanjem supstance u Listu kandidata, bilo da se radi o supstancama ili supstancama prisutnim u smešama ili proizvodima.

Proizvođači ili uvoznici proizvoda imaju šest meseci od današnjeg dana da izvrše prijavu ECHA (notifikacija) zaključno do 19.06.2012. ukoliko su ispunjena oba ispod navedena uslova: 
• supstanca je prisutna u proizvodu u koncentraciji većoj od 0,1% (m/m)
• godišnja količina supstance u proizvedenom/uvezenom proizvodu prelazi 1 tonu po privrednom subjektu.

Postoje izuzetci iz obaveze notifikacije, ukoliko je supstanca prethodno registrovana za ovaj način korišćenja ili kada je moguće isključiti izloženost ljudi ili životnoj sredini tokom normalnih ili realno predvidivih uslova korišćenja.

Više informacija
Informacije o notifikaciji supstance u proizvodu, odgovarajućim alatima za podnošenje prijave, kao i priručniku sa instrukcijama kako pripremiti dosije i podneti prijavu su dostupne na ECHA internet strani:
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/a5533137-4976-4054-b8e8-da4a5b3dd623
Rezime obaveza koje prositiču iz uključivanja supstanci u Listu kandidata:
http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification