Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Хемијска легислатива Безбедносни лист
Безбедносни лист

Екотоксиколошки центри Вам нуде контролу, израду и ревизију карата безбедностних информација и докумената потребних за коришћење хемијских супстанси и смеша према правилнику CLP. Као и комуникацију у ланцу снабдевања и прорачун утицаја хемијског законодавства на поједине производе везане за све државе Европске Уније.
За више информација позовите +421 2 45943712, или напишите маил на ekotox(at)ekotox.eu.

Пажња, промена у Правилнику CLP/GHS!
Формат листа података о безбедности прописан је у Анексу ll Одредбе Европског парламента и савета бр. 1907/2006/ЕЦ која се односи на регистрацију, евалуацију, ауторизацију и ограничење хемикалија (REACH). Овај Анекс је био задњи пут измењен 1. јуна 2015. године Одредбом Комисије бр. 830/2015/ЕУ а безбедносни листови издати пре 1. јуна 2015. године морају бити у складу са овом Одредбом до 31. маја 2017. године.
У листу безбедносних података се од 1. јуна 2015. године уводи класификација хемијских супстанци и смеша према пропису Европског парламента и савета  Одредбе бр. 1272/2008/ ЕЦ (CLP). Ако је смеша већ класификована, означена и упакована у складу са DPD и стављена на тржиште ("ускладиштена") пре 1. јуна 2015. године, није потребно мењати ознаку и паковање. Овај изузетак је важећи до 1. јуна 2017. године.

Још један разлог за ревизију већ постојећих безбедностних листова је амандман на CLP - адаптација научно – технолошком развоју (Adaptation to Technical and scientific Progress) Одредбе Комисије бр. 918/2016/ЕУ из 19. маја 2016. године. , који мења, између осталог, и упозорења на опасност (Н - ознака) и информације о мерама предострожности (P – oзнака). Наредба је већ ступила на снагу, и потребно их је искорисити најкасније од 1. фебруара 2018. године.
Овај правилник усаглашен је са европским законодавством и обезбеђујe да иста правила у овој области важе у ЕУ и у Србији.

Екотоксиколошки центар Вам нуди издраду безбедносних листова, као и њихову контролу, измену према REACH у следећим језицима:

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

Стручњаци Екотоксиколошког центра у Братислави Вам пружају целокупан преглед и ажурирање података безбедносних листова увек када је то Вама потребно.
Захтеви на актуелни формат листа безбедносних података је установљено Одредбом Комисије (ЕУ) 2015/830.

Поглавље 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет:
1.1. Идентификација хемикалије;
1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују;
1.3. Подаци о снабдевачу;
1.4. Број телефона за хитне случајеве.

Поглавље 2. Идентификација опасности:
2.1. Класификација хемикалије;
2.2. Елементи обележавања;
2.3. Остале опасности.

Поглавље 3. Састав/ Подаци о састојцима:
3.1. Подаци о састојцима супстанце;
3.2. Подаци о састојцима смеше.

Поглавље 4. Мере прве помоћи:
4.1. Опис мера прве помоћи;
4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени;
4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман.

Поглавље 5. Мере за гашење пожара:
5.1. Средства за гашење пожара;
5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша;
5.3. Савет за ватрогасце.

Поглавље 6. Мере у случају удеса:
6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса;
6.2. Предострожности које се односе на животну средину;
6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију;
6.4. Упућивање на друга поглавља.

Поглавље 7. Руковање и складиштење:
7.1. Предострожности за безбедно руковање;
7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности;
7.3. Посебни начини коришћења.

Поглавље 8. Контрола изложености:
8.1. Параметри контроле изложености;
8.2. Контрола изложености и лична заштита.

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства:
9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије;
9.2. Остали подаци.

Поглавље 10. Реактивност и стабилност:
10.1. Реактивност;
10.2. Хемијска стабилност;
10.3. Могућност настанка опасних реакција;
10.4. Услови које треба избегавати;
10.5. Некомпатибилни материјали;
10.6. Опасни производи разградње.

Поглавље 11. Токсиколошки подаци:
11.1. Подаци о токсичним ефектима.

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци:
12.1. Токсичност;
12.2. Перзистентност и разградљивост;
12.3. Потенцијал биоакумулације;
12.4. Мобилност у земљишту;
12.5. Резултати PBT и vPvB процене;
12.6. Остали штетни ефекти.

Поглавље 13. Одлагање:
13.1. Методе третмена отпада.

Поглавље 14. Подаци о транспорту:
14.1. УН број;
14.2. УН назив за терет у транспорту;
14.3. Класа опасности у транспорту;
14.4. Амбалажна група;
14.5. Опасност по животну средину;
14.6. Посебне предострожности за корисника;
14.7. Транспорт у расутом стању.

Поглавље 15. Регулаторни подаци:
15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином;
15.2. Процена безбедности хемикалије.

Поглавље 16. Остали подаци.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification