Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Хемијска легислатива
Chemická legislatíva
There are no translations available.

Nové stránky

 

 

27. februára 2010 bol v zbierke zákonov vydaný nový CHEMICKÝ ZÁKON č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Predmet úpravy tohoto zákona je klasifikácia, označovanie, balenie chemických látok a chemických zmesí, testovanie látok, karta bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok  a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisova ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov. Tento zákon sa nevzťahuje na látky a zmesi uvedené v osobitných predpisoch.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a § 3 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2010 a § 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

ňa 1.júna 2007 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa vyrábajú, dovážajú, používajú ako medziprodukty alebo uvádzajú na trh ako samostatné látky, látky vo výrobkoch alebo v prípravkoch.
Okrem výrobcov a dovozcov sú dotknutí aj priemyselní používatelia chemických látok, zahŕňajúc aj malých a stredných podnikateľov. Títo budú musieť vypracovávať posúdenie o chemickej bezpečnosti, spôsobe použitia a rizikách.

V rámci implementácie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania (GHS), ktoré sa pripravovalo na úrovni OSN, bolo  v Úradnom vestníku EÚ zverejnené tzv. nariadenie CLP (Classification, Labelling & Packaging):

Nariadenie (ES) o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí a súvisiace predpisy:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013

Dňa 10. augusta 2013 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013 zo 7. augusta 2013, ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Nariadenie nadobúda účinnosť 3. deň po jeho zverejnení.

Nariadenie KOM_758_2013 (PDF)

COM Regulation_758_2013 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013

Dňa 1. júna 2013 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487 z 8. mája 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa preberá štvrté revidované vydanie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý prijal Výbor odborníkov OSN v decembri 2010.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 21. júna 2013, pre látky sa uplatňuje od 1. decembra 2014 a pre zmesi od 1. júna 2015.

Nariadenie Komisie_487_2013 (PDF)

Commission Regulation_487_2013 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012

Dňa 11. júla 2012 zverejnil Úradný vestník Európskej únie v čiastke L 179 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618 z 10. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa mení a dopĺňa harmonizovaná klasifikácia a označovanie pre celkom 16 látok, ktoré sa uplatňujú najneskôr od 1. decembra 2013.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 31. júla. 2012.

OJ_2012_L_179_Nariadenie Komisie _618_2012 (PDF)

OJ_2012_L_179_Commission Regulation_618_2012 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286 z 10. marca 2011

Dňa 30. marca 2011 zverejnil Úradný vestník Európskej únie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadením sa preberá tretie revidované vydanie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý prijal Výbor odborníkov OSN v decembri 2008.

Nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho zverejnení, t. j. 19. apríla 2011.

OJ_2011_L_83_Nariadenie Kom 286_2011 (PDF)

OJ_2011_L83_Regulation Com 286_2011 (PDF)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 o poplatkoch ECHA podľa nariadenia CLP.

Dňa 22. mája 2010 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie, čiastka L 126, zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 zo dňa 21. mája 2010 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Nariadenie (EÚ) č. 453/2010 nadobúda účinnosť 25. mája 2010.

Nariadenie Komisie číslo 440/2010_EN (725 kB)
Nariadenie Komisie číslo 440/2010_SK (739 kB)

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Dňa 5. septembra 2009 zverejnil Úradný vestník Európskej únie nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 235).

Nariadením sa v súlade s čl. 53 nariadenia (ES) č. 1272/2008 po prvýkrát mení a dopĺňa časť 3 prílohy VI, pričom v tabuľkách 3.1 a 3.2 aktualizuje zoznamy harmonizovanej klasifikácie nebezpečných látok a dopĺňa záznamy obsiahnuté v 30. a 31. ATP k smernici 67/548/EHS zverejnené v smernici Komisie 2008/58/ES z 21. augusta 2008 a smernici Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009.

Nariadenie nadobúda účinnosť 25. septembra 2009.

Nariadenie Komisie č. 790_2009 (8686 kB) (PDF)

Commission Regulation No 790_2009 (8627 kB) (PDF)

Nariadenie (ES) o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí a súvisiace predpisy.

Dňa 31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ, čiastka L 353, zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) číslo 1907/2006, nazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nariadenie CLP implementuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania (GHS), ktoré bolo pripravené na úrovni OSN. Nadobúda účinnosť 20. januára 2009, avšak ustanovenia hláv II, III a IV sa uplatňujú pre látky od 1. decembra 2010 a pre zmesi od 1. júna 2015.

Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia podľa smernice 67/548/EHS, zmesi do 1. júna 2015 podľa smernice 1999/45/ES. Smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES sa rušia s účinnosťou od 1. júna 2015. Nariadenie CLP ďalej podrobne upravuje režim prechodného obdobia pre látky i zmesi a podmienky súbežného používania oboch systémov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1272/2008_SK (7188 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1272/2008_EN (6747 kB)

  • V súvislosti s nariadením CLP boli vydané ďalšie predpisy:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) číslo 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, čiastka L 345 za dňa 23. decembra 2008. Smernica zosúlaďuje legislatívu týkajúcu sa kozmetických výrobkov, hračiek, emisií prchavých organických zlúčenín, vozidiel po dobe životnosti a odpadu z elektrickýcj a elektronických zariadení s nariadením CLP a ukladá uviesť do súladu príslušné právne predpisy členských štátov do 1. júna 2010.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES_SK (77 kB)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2008/112/ES_EN (60 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008 zo dňa 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) číslo 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) číslo 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, čiastka L 348 z 23. decembra 2008, ktoré zosúľaďuje nariadenie o detergentoch s nariadením CLP.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008_SK (37 kB)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1336/2008_EN (34 kB)

 

Ponúkame Vám poradenstvo v danej oblasti a zabezpečíme pre Vás:


Prehľad legislatívnych predpisov

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification