Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Увођење система REACH

Оцењивање обавеза предузећа усредсређује се на:

 • Анализу стања - дужности предузећа на основу делатности, ланца снабдевач - купац, коришћења супстанци и смеша
 • Идентификацију дужности - положај предузећа у вези са хемијском легислативом
 • REACH идентификацију недостатака - познавање неусклађености са захтевима легислативе омогућује одредити слабе тачке и области које захтевају пажњу.
 • Препоруку - предлог решења и процеса које је потребно имплементирати

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

REACH је одредба Европског парламента о регистрацији, оцењивању, ауторизацији и ограничавању хемијских супстанци. Ступила је на снагу од 1. јуна 2007. године и једним системом заменила низ европских директива и наредби.

Циљеви система REACH:

 • Обезбедити висок ниво заштите људског здравља и животне средине као последица коришћења хемикалија
 • Људи, који пласирају хемикалије на тржиште (произвођачи и увозници су били одговорни за разумевање и управљање ризика повезаним са њиховим коришћењем)
 • Дозволити слободно кретање супстанци на тржишту ЕУ
 • Подржати иновације, као и конкурентност хемијске индустрије у ЕУ
 • Подржати примену алтернативних метода за процену опасних особина супстанци, нпр. квантитативна веза између структуре и активности (QSAR) и аналогија

Садржај и изузеци

REACH се односи на супстанце произведене или увезене у ЕУ у количини веће од 1 тоне годишње. Генерално се односи на све поједине хемијске супстанце саме, у смешама или у производама (ако је супстанца намењена ослобађању из производа током уобичајених услова коришћења).

Неке супстанце су изричито избачене:

 • радиоактивне супстанце
 • супстанце под царинсим надзором
 • превоз супстанци
 • неизолирани интермедијари
 • отпад
 • неке природне, мало опасне супстанце

Неке супстанце, на које се односе посебни прописи, су прилагодили регулативу, укључујући:

 • људски и ветеринарни интермедијари
 • храна и адитиви
 • смеше за заштиту биља и биоциди

Остале супстанце које имају прилагођену регулативу у оквиру Уредбе REACH, ако се користе у одређеним условима:

 • изолирани интермедијари
 • супстанце које се користе за истраживање и развој

У оквиру  REACH Вам нудимо:

* израду документације везане за REACH регистрацију - IUCLID 6;
* процена хемијске безбедности и извештај о хемијској безбедности ;
* подношење документације у ECHA;
* заступање на форуму за размену информација о супстанцама (SIEF);
* REACH ауторизација;
* менаџмент добављача и наредних корисника;
* менаџмент производа..

Регистрација хемијских супстанци

Регистрација хемијскиx супстанци је заснована на принципу "једна супстанца, једна регистрација". То значи да произвођачи и увозници исте супстанце морају предати своју регистрацију заједно. Пружене аналитичке информације и информације о спектралним карактеристикама би требале бити конзистентне и довољне за утврђивање идентитета супстанце.

За регистрацију хемијске супстанце се као и обично наплаћује.

Када знате идентитет своје супстанце треба утврдили да ли је потребна регистрација супстанце или је од регистрације ослобођена.

REACH регистрација хемијске супстанце значи да је потребно предати агентури ECHA, документе које показују да је супстанца са којом тргујете безбедна и да је обезбеђена заштита људског здравља и животне средине.

Документе које је потребно предати зависи од обиму супстанце коју уводите на тржиште, од њеној опасности и од тога да ли се супстанца користи као интермедијар у производњи друге супстанце под строго контролисаним условима.

Ова документа се предлажу у оквиру регистрацијске документације. Документа за регистрацију садрже попис употреба супстанце, њена физикално - хемијске, екотоксиколошке и токсиколошке особине и истовремено процену опасности и ризика, где је и наведено како контролисати ризико које представља коришћење дане супстанце.

Регистрације хемијских супстанци се предају у формату IUCLID помоћу REACH - IT. У већини случајева је потребно платити трошак за регистрацију.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification