Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Производи

Како расте број нових законодавних прописа, јављају се и нове обавезе везане за Ваше производе са специфичним захтевима и терминима. Не знате како да их решите? Немојте оклевати и контактирајте нас, ми ћемо Вам помоћи са обавезама.

Шта се према Одредби REACH сматра производом?

(Према  ECHA Guidance on requirements for substances in articles)

"Производ је предмет, који током производње добија одређен облик, површину или дизајн, који више одређује његову функцију  него његов хемијски састав." (REACH, члан 3.3).

Да би било могуће одредити да ли предмет испуњава дефиницију производа према одредби REACH  потребно је проценити функције и особине предмета. (Израз "предмет" у суштини може да представља било какав производ у ланцу снабдевања)

Ø Функција предмета - израз "функција" се у дефиницији производа тумачи као значење главног принципа који одређује употребу датог предмета.

Ø Облик - се односи на тродимензионални формат предмета, а то дубину, ширину и висину.

Ø Површина - се односи на спољну слој предмета

Ø Дизајн предмета - значи ређање "елемента дизајна" тако, да би најбоље испуњавали одређену намену.

Елементи облик, површина и дизајн представљају физички изглед производа, могу се разумети као другачије особине од хемијских и не смеју се мешати са физичким особинама, које произилазе из хемије материјала из којих је производ направљен.

Према члану 3.3 Одредбе REACH облик, поврошина или дизајн морају бити одређени још у току процеса призводње ("процес производње (корак)" предмета може бити и спајање делова (који могу бити и производи као такви) у целину сложеног производа, нпр. лаптоп).

Скуп предмета који су испоручени само као заједнички премети, супротно, немају одређени процес производње у коме им је дат одређен облик, површина или дизајн датог сета или комплета. То се односи, без обзира на то да ли су предмети:

  • коришћени самостално (нпр. чиније из кухињског комплета),
  • коришћени заједно (нпр. преносив електирчан алат се састоји од алата, батерија и пуњача), или
  • састављене у један објекат (нпр. паковање кућног намештаја).

Због тога није могуће скуп предмета  сматрати за један производ, али морају бити сматрани за више производа, супстанци и/ или смеша.

Супстанце, смеше и производи могу бити унутар паковања. Без обзира да ли је паковање картон, пластично паковање или лименка у оквиру REACH  одредбе се може сматрати производом.

Супстанце намењене ослобађању из производа

Планирано ослобађање супстанце из производа се односи на допунску функцију производа (треба знати разликовати од главне функције), која је намерно планирана, и неће бити исуњена ако се супстанца не ослободи из производа. (Супстанце које се ослобађају из разлога старости или истрошења производа, или као нежељени споредни ефекат коришћења производа нису сматране за планирано ослобађање, јер ослобађање не представља саму функцију производа.)

Ако ослобађање супстанце из производа представља главну функцију производа, онда  се не сматра "планираним ослобађањем" у смислу одредбе REACH. У оваквом случају се обично предмет сматра као комбинација производа и супстанце/смеше.

Супстанце треба да се ослобађају из произведених или увезених производа у уобичајеним или образложеним и претпостављеним условима коришћења. То значи, да супстанце морају бити ослобођене још у току животног циклуса производа. Због тога се ослобађање супстанце у току производње или за време уништавања производа не сматра за планирано ослобађање.

Уобичајени услови  коришћења су услови повезани са главном функцијом производа.
Образложени и претпостављени услови коришћења су вероватни услови који можемо очекивати због функције или изгледа производа ( иако то нису уобичајени услови коришћења).

Регистрација супстанци у производима

Регистрација (члан 7.1) супстанци у производима је обавезна за произвођача или увозника производа када су испуњени следећи услови:

  • Супстанце треба да се ослобађају из произведених или увезених производа у уобичајеним или образложеним и претпостављеним условима коришћења.
  • Супстанца је присутна у производима са планираним ослобађањем у годишњим количинама већим од 1 тоне по произвођачу или увознику (укључујући и оне количине за које није планирано ослобађање).

Дужност произвођача/увозника је да преда документацију за регистрацију агенцији ECHA, за све супстанце у производима, које морају бити регистроване. У суштини захтеви за документацију су исти и за произвођаче и увознике супстанци.

ЗАХТЕВИ С ОБЗИРОМ НА СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ

Листа кандидата

Супстанце, које испуњавају један или више критеријума дефинисаних у члану 57 Уредбе REACH  могу бити обележене као "супстанце које изазивају велику забринуост" (SVHC) и могу бити сврстане у Листу кандидата.

Нотификација према члану 7(2)

Нотификација супстанци у производима је потребна ако су испуњени сви услови члана 7 став 2:

Ø Супстанца се налази на листи кандидата за ауторизацију (члан 59 став 1) и

Супстанца се налази у свим произведеним или увезеним производима у количини већој од 1 тоне (на произвођача или увозника) годишње. Ø

Ø Супстанца је у овим производима присутна у концентрацији већој од 0,1 % (м/м).

Обавезе према члану 33

Циљем члана 33 је обезбедити довољно информација о производима у ланцу снабдевања, за безбедно коришћење производа.

Ø Произвођачи, увозници или остали снабдевачи производа који садрже супстанце које изазивају забринутост (SVHC) које се налазе на листи кандидата за ауторизацију, у концентрацији већој од 0,1 % м/м, су дужни обезбедити одговарајуће информације које су им доступне, примаоцима производа и као минимум назов ове супстанце.

Ø Ове информације треба пружити аутоматски (члан 33 став 1). Израз "прималац" се односи на индустрију или професионалне кориснике и дистрибутере, али не и на потрошаче.

Ø Информације које су доступне произвођачу о безбедном коришћењу производа, се морају на основу захтева пружити и потрошачу (члан 33 став 2). Произвођач је дужан дати информације потрошачу бесплатно до 45 дана од дана прихватања захтева.

У оквиру обавеза пружања информација о супстанцама у производима (тј. коминикација са примаоцима и потрошачима) је  важно да:

Ø Обавезе немају количински праг и због тога обавезе важе без обзира на годишњу количину супстанци (тј. важи и за мању количину од 1 тоне годишње).

Ø Амбдалажа је увек сматрана посебним производом у односу на садржај паковања. Због тога обавеза информисања о супстанцама у производима се односи и на амбалажу.

Ø Гранична концентрације супстанце 0,1 % (м/м) се односи на производ онакав какав је достављен.

Ø Обавезе се односе и на производе који су били произведени или увезени пре него је супстанца сврстана у листу кандидата, и достављени након сврставања. Због тога је дан испоруке производа значајан датум.

Ø Обавезно треба информисати (минимум назив супстанце) чим је објављена на листи кандидата SVHC на веб страници ECHA.

Више информација можете пронаћи

у ажурираном упутству о производима (ЕN) >>

у ажурираној коцки о производима (EN) >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification