Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Biocídy

 

Uredba o biocidnim proizvodima (BPR, Regulation (EU) 528/2012) uređuje stavljanje u promet i korišćenje biocidnih proizvoda, koji se koriste za suzbijanje štetnih organizama u cilju zaštite ljudi, životinja, materijala ili proizvoda pomoću dejstva aktivne supstance koja se nalazi u biocidnom proizvodu.

Uredba se primenjuje od 1. septembra 2013..Od tog datuma, privredni subjekti imaju dve opcije da zatraže odobrenje za stavljanje svojih proizvoda na tržište. Prvi način (odobrenje za celo tržište EU - Union Authorisation), koje će najviše koristiti velike firme, zahteva da kompanije podnesu dokumentaciju ECHA i ukoliko je proizvod bezbedan, moći će da se prodaje na celom tržištu EUDrugi način će biti najverovatnije korišćen od strane srednjih i malih preduzeća, koje su dužne da podnesu zahtev njihovom nacionalnom nadležnom organu kako bi mogli da prodaju proizvode samo u svojoj zemlji. Ukoliko njihov zahtev bude odobren od strane nacionalnog državnog organa, oni će biti u mogućnosti da stavljaju u promet i na tržište drugih zemalja EU primenom principa međusobnog priznavanja (mutual recognition principle).

Autorizacija na nivou EU omogućava kompanijama da stavljaju svoje biocidne proizvode na celo tržište EU, bez potrebe za pojedinačnim nacionalnim autorizacijama posle kojeg sledi međusobno priznavanje. Ovaj postupak pruža ista prava i obaveze u svim državama članicama kao i nacionalna autorizacija. Autorizacija na nivou EU će biti odobrena za biocidne proizvode sa sličnim uslovima korišćenja u svim državama članicama EU, osim u onim slučajevima kada aktivna supstanca ispunjava kriterijume za izuzeće, kao i za određene vrste biocidnih proizvoda (14, 15, 17, 20 i 21). U zavisnosti od vrste biocidnog proizvoda, autorizacija na nivou EU će biti omogućena u tri različite faze:

  • od 1. 09. 2013 za vrste biocidnih proizvoda 1, 3, 4, 5,18 i 19
  • od 1.01. 2017. za vrste biocidnih proizvoda 2, 6 i 13
  • od 1.01.2020. za preostale vrste biocidnih proizvoda 7, 8, 9, 10, 11, 12,16 i 22.

Proces autorizacije započinje sa podnošenjem dosijea od strane privrednog subjekta Evropskoj agenciji za hemikalije. Nadležni organ za evaluaciju dosijea koji je ranije bio izabran od strane podnosioca dosijea, procenjuje dosije i rezultate prosleđuje ECHA -Komitetu za biocidne proizvode, koji priprema mišljenje u roku od 180 dana. Na kraju, Evropska komisija donosi odluku na osnovu mišljenja Evropske agencije za hemikalije.

Odobrenje aktivne supstance: kompanije moraju da dobiju odobrenje za aktivnu supstance podnošenjem dosijea ECHA. Posle validacione provere od strane Agencije, nadležni organ za evaluaciju sprovodi proveru kompletnosti dokumentacije i samu evaluaciju. Rezultat se prosleđuje ECHA-Komitetu za biocidne proizvode koji priprema mišljenje u roku od 270 dana. Zatim se mišljenje prosleđuje Evropskoj komisiji koja donosi odluku. Sličan proces se sprovodi i za obnovljanje odobrenja aktivne supstance.

Evropska komisija vodi registar biocidnih proizvoda u obliku formata “R4BP” koji se objavljuje na web strani https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/user.login.cfm. Upis u R4BP je moguć samo preko računa koji je kreiran u sistemu, ECAS (European Commission's authentication service). Sva pitanja koja se odnose na R4BP aplikaciju, treba postaviti direktno administratoru  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели " data-mce-href="mailto: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели " data-mce-href="mailto: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели "> Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели "> Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели " data-mce-href="mailto: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели "> Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ekotoksikološki centar nudi izradu kompletne dokumentacije koja vam je potrebna za stavljanje u promet biocidnog proizvoda:

  • Formu za objavljivanje biocidnog proizvoda koji sadrži samo prijavljenu aktivnu supstancu
  • Bezbednosni list na slovačkom jeziku usklađen u potpunosti sa Aneksom II, članom 31 REACH uredbe
  • Etiketu proizvoda (koja mora biti na slovačkom jeziku)
  • Uputstvo za upotrebu (koje mora biti na slovačkom jeziku)

U saradnji sa GLP laboratorijom takođe nudimo laboratorijske usluge testiranja aktivne supstance u biocidnim proizvodima. 
Više informacija.

REGULATIVA EU:

 

Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market
Commission Regulation (EC) No 1896/2000 on the first phase of the programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council on biocidal products
Commission Regulation (EC) No 1687/2002 on an additional period for notification of certain active substances already on the market for biocidal use as established in Article 4(1) of Regulation (EC) No 1896/2000,
Commission Regulation (EC) No 2032/2003 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market, and amending Regulation (EC) No 1896/2000
Commission Regulation (EC) No 1451/2007 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

 

Kompletan spisak 23 vrste biocidnih proizvoda:
Svakoj vrsti biocidnog proizvoda dodeljena je oznaka proizvodne vrste (“product-type”, u daljem tekstu PT) i odgovarajući broj.

Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu 
PT 1: Biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi 
PT 2: Dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i u objektima javnog zdravlja 
PT 3: Biocidni proizvodi za higijenu u veterini 
PT 4: Biocidni proizvodi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje 
PT 5: Dezinficijensi za vodu za piće
Konzervansi 
PT 6: Konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda 
PT 7: Konzervansi za zaštitu filmova 
PT 8: Konzervansi za zaštitu drveta
PT 9: Konzervansi za zaštitu vlakana, kože, gume i polimernih materijala 
PT 10: Konzervansi za zaštitu u građevinarstvu
PT 11: Konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima
PT 12: Slimicidi
PT 13: Konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala 
Biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina 
PT 14: Rodenticidi 
PT 15: Avicidi 
PT 16: Moluskocidi 
PT 17: Piscicidi
PT 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara 
PT 19: Repelenti i atraktanti 
Ostali biocidni proizvodi 
PT 20: Konzervansi za hranu ili hranu za životinje 
PT 21: Sredstva za suzbijanje obrastanja
PT 22: Tečnosti za balsamovanje i prepariranje 
PT 23: Proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification