Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
 • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Bezbednosni list

Obratiti pažnju na promenu!

Ekotoksikološki centar Bratislava nudi usluge izrade novih ili ažuriranje starih SDS za smeše po pristupačnim cenama.

Ekotoksikološki centar nudi usluge izrade novih ili ažuriranje starih SDS za smeše na sledećim jezicima:

 

Safety Data Sheet

Karta charakterystyki

Bezbednosni listovi

La fiche de données de sécurité

Fisa cu date de securitate

Информационен лист за безопасност

Scheda dati di sicurezza

Biztonsági adatlap

Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima

La ficha de datos de seguridad

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Bezpečnostní list

Varnostni list

Паспорт безопасности вещества

Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

 

Nova EU uredba o klasifikaciji, obeležavanju I pakovanju hemikalija (CLP uredba): EC 1272/2008 je stupila na snagu. Cilj ove uredbe je da osigura visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i da olakša slobodno kretanje supstanci, smeša i određenih proizvoda.


CLP uredba primenjuje terminologiju, principe evaluacije i kriterijume iz Globalno harmonizovanog sistema (GHS) i primenjuje odredbe o Inventaru klasifikacije i obeležavanja iz REACH uredbe EC 1907/2006.
Bezbednosni list - zahtevi iz REACH
Član 31.

Zahtevi za bezbednosne listove

1. Snabdevač supstance ili smeše dužan je da dostavi primaocu supstance ili smeše bezbednosni list sastavljen u skladu sa Aneksom II:

 1. ako supstanca ili smeša ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao opasna u skladu sa Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ; ili
 2. ako je supstanca perzistentna, bioakumulativna i toksična ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Aneksu XIII; ili
 3. ako je supstanca uneta u listu utvrđenu u skladu sa članom 59. stav 1. iz razloga koji se razlikuju od onih navedenih u tačkama a) i b).

2. Svaki subjekt u lancu snabdevanja, koji treba da obavi procenu hemijske bezbednosti supstance po članovima 14. ili 37, mora obezbediti da informacije u bezbednosnom listu budu u skladu sa informacijama iz ove procene. Ako se bezbednosni list sastavlja za smešu i ako je subjekt u lancu snabdevanja obavio procenu hemijske bezbednosti pomenute smeše, dovoljno je da informacije u bezbednosnom listu budu u skladu sa izveštajem o hemijskoj bezbednosti smeše umesto sa izveštajem o hemijskoj bezbednosti svake supstance u smeši.

3. Snabdevač je dužan da dostavi primaocu, na njegov zahtev, bezbednosni list sastavljen u skladu sa Aneksom II, ako smeša nije klasifikovana kao opasana u skladu sa članovima 5, 6. i 7. Direktive 1999/45/EZ, ali sadrži:

 1. najmanje jednu opasnu supstancu na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u pojedinačnoj koncentraciji ≥ 1 % (m/m) u slučaju negasovitih smeša i ≥ 0,2 % [V/V] u slučaju gasovitih smeša; ili
 2. najmanje jednu supstancu koja je perzistentna, bioakumulativna i toksična ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Aneksu XIII ili je uneta u listu, utvrđenu u skladu sa članom 59. stav 1, iz drugih razloga, a ne onih iz tačke a) u pojedinačnoj koncentraciji ≥ 0,1 % (m/m) u slučaju negasovitih smeša ili
 3. supstancu za koju su u Zajednici propisane maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu.

4. Bezbednosni list ne mora da se dostavi ako se uz opasne supstance ili smeše, namenjene opštoj upotrebi, obezbedi dovoljno informacija kako bi korisnici mogli preduzeti potrebne mere za zaštitu zdravlja ljudi, bezbednosti i životne sredine, osim ako to ne zatraži dalji korisnik ili distributer.

5. Bezbednosni list se dostavlja na zvaničnom jeziku države članice (država članica) gde se supstanca ili smeša stavlja u promet, osim ako država članica (države članice) ne odredi (odrede) drugačije.

6.Bezbednosni list sadrži datum izrade i sledeće naslove:

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet:
1.1. Identifikacija hemikalije;
1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju;
1.3. Podaci o snabdevaču;
1.4. Broj telefona za hitne slučajeve.

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti:
2.1. Klasifikacija hemikalije;
2.2. Elementi obeležavanja;
2.3. Ostale opasnosti.

Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima:
3.1. Podaci o sastojcima supstance;
3.2. Podaci o sastojcima smeše.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći:
4.1. Opis mera prve pomoći;
4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi;
4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara:
5.1. Sredstva za gašenje požara;
5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša;
5.3. Savet za vatrogasce.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa:
6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa;
6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu;
6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju;
6.4. Upućivanje na druga poglavlja.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje:
7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje;
7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti;
7.3. Posebni načini korišćenja.

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti:
8.1. Parametri kontrole izloženosti;
8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva:
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije;
9.2. Ostali podaci.

Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost:
10.1. Reaktivnost;
10.2. Hemijska stabilnost;
10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija;
10.4. Uslovi koje treba izbegavati;
10.5. Nekompatibilni materijali;
10.6. Opasni proizvodi razgradnje.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci:
11.1. Podaci o toksičnim efektima.

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci:
12.1. Toksičnost;
12.2. Perzistentnost i razgradljivost;
12.3. Potencijal bioakumulacije;
12.4. Mobilnost u zemljištu;
12.5. Rezultati PBT i vPvB procene;
12.6. Ostali štetni efekti.

Poglavlje 13. Odlaganje:
13.1. Metode tretmana otpada.

Poglavlje 14. Podaci o transportu:
14.1. UN broj;
14.2. UN naziv za teret u transportu;
14.3. Klasa opasnosti u transportu;
14.4. Ambalažna grupa;
14.5. Opasnost po životnu sredinu;
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika;
14.7. Transport u rasutom stanju.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci:
15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom;
15.2. Procena bezbednosti hemikalije.

Poglavlje 16. Ostali podaci.
7. Svaki subjekt u lancu snabdevanja, koji ima obavezu da pripremi izveštaj o bezbednosti hemikalije po članovima 14. ili 37, navodi relevantna scenarija izloženosti (uključujući kategorije korišćenja i kategoriju izloženosti, ako to odgovara konkretnom slučaju) u aneksu bezbednosnog lista koja se odnose na identifikovane načine korišćenja i posebne uslove koji proističu iz primene odeljka 3. Aneksa XI.

Prilikom pripreme svog bezbednosnog lista za identifikovane načine korišćenja, dalji korisnik uključuje relevantna scenarija izloženosti i koristi druge relevantne informacije iz bezbednosnog lista koji mu je dostavljen.

Prilikom pripreme svog bezbednosnog lista za načine korišćenja za koje je prosledio informacije prema članu 37. stav 2, distributer prosleđuje relevantna scenarija izloženosti i koristi druge relevantne informacije iz bezbednosnog lista koji mu je dostavljen.

8. Bezbednosni list se dostavlja besplatno u štampanoj ili elektronskoj formi.

9. Snabdevači, bez odlaganja, ažuriraju bezbednosni list u sledećim slučajevima:

 1. čim informacije, koje mogu uticati na mere upravljanja rizikom, ili nove informacije o opasnostima, budu dostupne;
 2. kada je odobrenje izdato ili odbijeno;
 3. kada se uvede ograničenje.

Nova, ažurirana verzija informacija, mora da sadrži napomenu „Revidiran: (datum)”, obezbeđuje se besplatno u štampanoj ili elektronskoj formi svim prethodnim primaocima kojima su u prethodnih 12 meseci isporučili supstancu ili smešu. Kod svakog ažuriranja nakon registracije navodi se broj registracije.

Član 32.
Obaveza dostavljanja informacija subjektu koji je ispod u lancu snabdevanja, o supstancama ili supstancama sadržanim u smešama za koje nije potreban bezbednosni list

1. Snabdevač supstance ili supstance sadržane u smeši koji ne mora da isporuči bezbednosni list u skladu sa članom 31, dužan je da dostavi primaocu sledeće informacije:

 1. broj (eve) registracije iz člana 20. stav 3, ako postoji (postoje), za svaku supstancu za koju se informacije dostavljaju po tačkama b), v) ili g) ovog stava;
 2. da li supstanca podleže izdavanju odobrenja i podatke o svakom odobrenju koje je izdato ili odbijeno po Naslovu VII u tom lancu snabdevanja;
 3. podatke o svakom ograničenju uvedenom po Naslovu VIII;
 4. sve druge dostupne i relevantne informacije o supstanci koje su potrebne za utvrđivanje i primenu odgovarajućih mera upravljanja rizikom, uključujući posebne uslove koji proističu iz primene odeljka 3. Aneksa XI.

2. Informacije pomenute u stavu 1. dostavljaju se besplatno u štampanoj ili elektronskoj formi najkasnije u vreme prve isporuke supstance ili supstance sadržane u smeši posle 1. juna 2007. godine.

3. Snabdevači, bez odlaganja, ažuriraju ove informacije u sledećim slučajevima:

 1. čim budu dostupne nove informacije, koje mogu uticati na mere upravljanja rizikom, ili nove informacije o opasnostima;
 2. kada je odobrenje izdato ili odbijeno;
 3. kada se uvede ograničenje.

Osim toga, ažurirane informacije se dostavljaju besplatno u štampanoj ili elektronskoj formi svim prethodnim primaocima, kojima su u prethodnih 12 meseci isporučili supstancu ili smešu. Kod svakog ažuriranja nakon registracije navodi se broj registracije.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification